mandrake72

mandrake72


0 takip ediyor | 0 takip ediliyor


Bilgi alanları


İlgi alanları

Fazlamesai Linux ;-) ( 48)

Arkada?lar, aras?ra u?rad???m FM grubunda bir linux da??t?m? haz?rl??? örünce gerçekten çok sevindim. Fakat yorumlar? okurken hemen hemen her üyenin standart olarak laf soktu?u Gelecek Linux'u kullanan biri olarak aç?kças? -bu konuda- üzüldü?ümü söylemek istiyorum. GL'nin neyi yanl?? yapt???n? da tam olarak anlayabilmi? de?ilim. Sadece Red Hat'? Türkçele?tirmi? olabilir, ama bunun neresi kötü ki? Tüm haber gruplar?nda, posta listelerinde en çok sorulan sorulan sorular? öntan?ml? olarak çözmü? bir da??t?m?n neresi yanl??? Bundan para kazanmaya çal??mas? m?? Afedersiniz ama dünyada Linux'tan para kazanan veya kazanabilece?ini gören ?irketler olmasayd? Linux ?u an bu durumda olmazd?. Kazans?n tabi ki. Linux'a kurumsal destek verilmedi?i sürece Türkiye'de Linux'un kurumsal olarak ilerlemesine imkan yok. Türkiye'nin dünyadaki trendlerin tersine yol ald??? bir çok örnek var. Bu ?ekilde davranarak -bir Türk Linux ?irketini en az?ndan desteklemeyerek- buna katk?da bulundu?unuzu dü?ünüyorum. Kald? ki adamlar?n yapt??? ne ki, Linux kursu vermek, bir Linux da??t?m? yap?p satmaya çal??mak, Linux kurulu bilgisayarlar satmak. Hay?r, dü?ünüyorum da benim bilmedi?im bir tak?m olaylar m? var diye ama böyle bir?ey gerçekten bilmiyorum.

Sanki Mandrake bu i?e nas?l ba?lad?? Adam?n tek yapt??? Red Hat'te o zamanlar olmayan KDE 'yi entegre etmek. Fransa'da destek bulmasayd? Mandrake ?u an hisseleri borsada sat?lan bir ?irket olabilir miydi? Lütfen olaya biraz glabal bakal?m ve yerelli?in önemini kavrayal?m. Tamam GL yeni bir ?ey eklememi? olabilir ama yapt??? i? en az?ndan kösteklememeyi gerektirecek bir i?tir...

Not-Gelecek ile hiç bir ili?kim yoktur.